Skip to content

Vnitřní oznamovací systém Whalebone (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém Whalebone (whistleblowing)

Na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „Zákon“), zavedla Whalebone, s.r.o. pro své zaměstnance a osoby, které pro společnost vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona a pro své dodavatele či smluvní partnery, vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení možných protiprávních jednání a nakládání s nimi.

Možným protiprávním jednáním může být jednání, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu nad Kč 100 000, porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie v oblastech výslovně uvedených v Zákoně.

Kam oznámení učinit?

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit emailem, písemně poštou na adresu společnosti, osobně nebo telefonicky příslušné osobě, kterou je:

Alena Hipšrová, Legal Counsel & DPO

Tel. +420 732 883 661

Email: whistleblowing@whalebone.io

Adresa: Jezuitská 14/13, Brno – střed, 602 00 Brno

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit rovněž prostřednictvím formuláře pro oznámení Ministerstva spravedlnosti na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.  

Co má oznámení obsahovat?

Oznámení má obsahovat následující údaje: jméno, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. To neplatí, pokud je příslušné osobě totožnost oznamovatele známa. Nevolte anonymní formu oznámení, na anonymní oznamovatele se nevztahuje ochrana před odvetnými opatřeními. Totožnost oznamovatele nebude bez jeho souhlasu zpřístupněna prověřované osobě. Vědomě nepravdivá oznámení mohou být sankcionována dle Zákona pokutou.

Jak bude oznámení vyřízeno?

Každé oznámení je přísně důvěrné. V souladu se Zákonem je přijetí oznámení potvrzeno do 7 dnů. V případě, že se nejedná o oznámení dle Zákona, příslušná osoba vyrozumí oznamovatele. Oznámení je standardně vyřešeno do 30 dnů od jeho podání.

Poučení o zpracování osobních údajů:

V rámci zavedeného vnitřního oznamovacího systému dle zákona č. 171/2023 Sb., a následného zpracování přijatých oznámení dochází ke zpracování osobních údajů oznamovatele (pokud je uvede) a/nebo údajů třetích osob. Informace o zpracování osobních údajů naleznete ve Whalebone Privacy Policy.