Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno 1. října 2022

Kontaktní informace

Tento dokument poskytuje informace o hlavních zásadách shromažďování a ochrany osobních a dalších údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") naší společností Whalebone, s.r.o se sídlem Jezuitská 13/14 , 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 05120403, DIČ: CZ05120403 ("naše společnost", "my" nebo "nás").

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny s cílem poskytnout jednotlivcům ("vám") jasnou představu o tom, jak shromažďujeme, používáme, chráníme nebo jinak nakládáme s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky, platformu, použijete online aplikaci nebo naše produkty obsahující odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

Na obecné e-mailové adrese info@whalebone.io nebo na adrese našeho DPO: dataprotection@whalebone.io nebo nám napište na výše uvedenou adresu.

Jak kontaktovat dozorový úřad

Pokud si přejete podat stížnost nebo pokud máte pocit, že naše společnost nevyřešila váš problém uspokojivým způsobem, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje naleznete zde: https://www.uoou.cz/.    

Osobní údaje zpracovávané při používání webových stránek naší společnosti

Většinu našich webových stránek můžete procházet, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli informace.

Kategorie osobních údajů

Pro účely uvedené níže můžeme shromažďovat osobní údaje, mimo jiné:

Osobní údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, jako je uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo. V případě žádostí o zaměstnání zpracováváme také váš životopis a motivační dopis, pokud nám byly zaslány. Pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů, zpracováváme také vaše údaje o používání (informace o vaší aktivitě na webových stránkách). Vaše údaje o používání mohou být použity k automatizovanému profilování za účelem vyhodnocení vašeho potenciálního zájmu o naše produkty.

Sledujeme domény, ze kterých návštěvníci přicházejí, abychom mohli shromažďovat statistiky o návštěvnosti stránek Whalebone pro účely analýzy používání a trendů;

Servery webových stránek společnosti Whalebone používají standardní soubory protokolů. Tyto protokoly obsahují adresy internetového protokolu (IP), poskytovatele internetových služeb (ISP), typ prohlížeče a informace o stránkách za účelem správy našich webových stránek, zpřesňování toku a obsahu a shromažďování širokých demografických informací pro souhrnné využití.

Zdroje osobních údajů  

Osobní údaje můžete poskytnout vy a/nebo je společnost Whalebone může shromažďovat, když používáte tyto webové stránky a/nebo se přihlašujete do určitých oblastí těchto webových stránek. Pokud jde o služby, které poskytujeme našim zákazníkům, můžeme tyto osobní údaje získat od našich zákazníků, prodejců a dalších obchodních partnerů, kteří vám tyto služby poskytují.

Tyto webové stránky také automaticky shromažďují IP adresy uživatelů.

Účel zpracování a právní základ  

  • Na základě vašeho souhlasu

Při vytváření vašeho uživatelského účtu, při vyplňování online formuláře, při přihlášení k odběru našeho newsletteru nebo e-knihy či jiného informačního sdělení.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho předchozího souhlasu s jejich zpracováním, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemného oznámení na naši adresu nebo e-mailem. Zasílání našich marketingových informací můžete také kdykoli odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v každém e-mailu, který vám zasíláme.

  • Na základě smlouvy nebo potenciální smlouvy

V případě, že se ucházíte o zaměstnání, a to až do posouzení žádosti, poté na základě našeho oprávněného zájmu, je-li to relevantní.    

  • Na základě právní povinnosti  

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je to nutné pro splnění povinností účetních, daňových, proti praní špinavých peněz a dalších povinností vyplývajích právního řádu nebo jiných povinností, které se na nás vztahují.

  • Na základě oprávněného zájmu  

vaše osobní údaje budeme používat pro:

  • Vylepšování produktů, výzkum a poskytování vylepšení produktů, nových funkcí a aktualizací produktů;
  • Poskytování informací o možných zlepšeních ochrany osobních údajů, zabezpečení a výkonu a o produktech, které doplňují nebo zlepšují naše produkty, a k optimalizaci formátu a obsahu tohoto typu informací;
  • Analýzy třetích stran za účelem zlepšování a vyhodnocování kvality a výkonu našich produktů, služeb a webových stránek a sledování trendů používání a analýzy konverzí, kampaní a získávání uživatelů;
  • umožnění efektivního výkonu našeho podnikání podporou interních obchodních a administrativních procesů (např. controlling, finance, dodržování právních předpisů, business intelligence, bezpečnost informací atd;)
  • zabezpečit naše aplikace a systémy; a
  • Stanovení, uplatnění nebo obhajoba našich zákonných práv.

Doba uchovávání    

Naše společnost bude uchovávat vaše osobní údaje v souladu s níže uvedenými lhůtami nebo do doby, než požádáte o jejich vymazání v rámci svých práv podle GDPR.

Pokud není pro konkrétní účel zpracování osobních údajů stanovena konkrétní doba, budeme shromážděné osobní údaje uchovávat, dokud to bude v našem oprávněném zájmu (například abychom vám mohli poskytnout sjednanou službu nebo abychom splnili zákonné požadavky).

Naše společnost uchovává osobní údaje shromážděné za účelem vyřízení vaší žádosti podané prostřednictvím online formuláře, dokud není žádost vyřízena.

V případě odběru newsletteru budou vaše osobní údaje zpracovávány od data jejich shromáždění až do doby, kdy se rozhodnete z odběru newsletteru odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu, který vám zašleme.

V případě, že se ucházíte o zaměstnání, budeme vaše osobní údaje uchovávat až do posouzení žádosti a poté po dobu dalších 6 měsíců, pokud jsme vás informovali, že vaše žádost nebyla úspěšná.

Jakmile přestaneme mít oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů nebo jakmile uplyne doba zpracování, vaše osobní údaje anonymizujeme (pokud to zákon umožňuje), vymažeme nebo zničíme. Pokud to není možné (např. pokud jsou údaje uloženy v záložních archivech), budou vaše osobní údaje bezpečně uloženy a izolovány od dalšího zpracování, dokud je nebude možné vymazat.

Naše služba ochrany identity

Naše společnost nabízí/poskytuje svým zákazníkům (konkrétně poskytovatelům telekomunikačních služeb) služby spočívající v poskytování informací o dostupnosti osobních údajů jejich koncových zákazníků z uniklých databází na internetu a souvisejícím sběru statistických údajů o přihlašovacích jménech a heslech k různým službám z uniklých databází ("Služba"). Tato služba zahrnuje zpracování osobních údajů subjektů údajů (koncových zákazníků).  

Účel zpracování a právní základ

Zpracování osobních údajů se provádí pro tyto účely:

1.     vytvoření a vedení databáze přihlašovacích údajů k různým službám z uniklých databází (což by poskytovatelům telekomunikačních služeb umožnilo informovat koncové zákazníky o dostupnosti jejich údajů na internetu) a

2.     statistiky a důkazy.

Toto zpracování probíhá na základě oprávněných zájmů naší společnosti a oprávněných zájmů našich zákazníků a jejich koncových zákazníků v souladu s GDPR. Oprávněný zájem spočívá především v ochraně dotčených osob před bezpečnostními riziky (kdy by Služba umožnila upozornit dotčené osoby na únik jejich osobních údajů). Pro účely statistik a evidence spočívá oprávněný zájem naší společnosti ve zlepšení povědomí o bezpečnosti a poskytování užitečných informací příslušné komunitě.

Pro výše uvedené operace zpracování jsme zvážili vaše zájmy a naše zájmy. Proti těmto operacím zpracování máte právo vznést námitku z důvodů týkajících se naší konkrétní situace. Další podrobnosti naleznete v níže uvedené části Vaše práva na ochranu osobních údajů.

Kategorie a zdroje osobních údajů

Většinu osobních údajů, které naše společnost zpracovává, získáváme z uniklých databází.

V rámci této činnosti jsou zpracovávány tyto osobní údaje: přihlašovací jména a hesla, další osobní údaje obsažené v analyzovaných uniklých databázích, s výjimkou citlivých údajů.

Doba uchovávání

Hesla k různým službám z uniklých databází budou uchovávána maximálně po dobu 4 týdnů.

Ostatní osobní údaje (tj. přihlašovací údaje) budou uchovávány po celou dobu zpracování.

Kdo může mít přístup k osobním údajům

Pro konkrétní účel využíváme externí poskytovatele, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům nebo je zpracovávat (dále jen "zpracovatelé osobních údajů"). Využíváme služeb následujících kategorií příjemců osobních údajů:

-        poskytovatelé služeb souvisejících s našimi IT, provozními a komunikačními službami

-        poskytovatelé správy a vývoje webových stránek, poskytovatelé provádějící analýzu a vylepšení našich webových stránek

Přebíráme plnou odpovědnost ve vztahu k příslušným právním předpisům o ochraně osobních údajů a zajištění stejné ochrany vašich osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány námi najatým externím poskytovatelem

Za určitých okolností sdílíme a/nebo jsme povinni sdílet vaše osobní údaje se státními orgány za účelem vyhovění postupu úřadů.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy předávány, prodávány nebo obchodovány s jinými společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci bez vašeho souhlasu.

Ochrana osobních údajů

Vaše údaje budou chráněny technickými a organizačními opatřeními a procesy, které splňují zákonné bezpečnostní požadavky a chrání je před neoprávněným přístupem a zveřejněním. Některé informace budou zaheslovány a spravovány v zašifrované podobě. Jsme certifikování. Informace o aktuálních certifikacích naleznete zde.

Soubory cookie

Stránky společnosti Whalebone využívají "cookies".Chcete-li se dozvědět více o těchto zásadách a o tom, jak cookies používáme, podívejte se na Zásady používání souborů cookie společnosti Whalebone.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo být informován

Můžete si vyžádat informace o zpracování svých osobních údajů.

Právo na přístup

Můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů.

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy nebo osobní údaje, které jste poskytli a které jsou zpracovávány na základě souhlasu, ve strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Ve zvláštních případech stanovených zákonem máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, např. pokud z naší strany neexistuje žádný právně uznaný titul pro další zpracování vašich osobních údajů (vč. ochrany oprávněných zájmů a práv společnosti Whalebone).

Právo vznést námitku

Vztahuje se na případy zpracování prováděného na základě našeho oprávněného zájmu. Máte možnost vznést námitku proti takovému zpracování s ohledem na vaši konkrétní situaci a my jsme povinni posoudit zpracování tak, aby bylo v souladu s platnými předpisy a právně závaznými pravidly. V případě přímého marketingu po vznesení námitky přestaneme osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Právo na omezení zpracování

Jako alternativu k právu na výmaz nás můžete požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje. Údaje budeme nadále uchovávat, ale nebudeme je dále zpracovávat.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Webové stránky naší společnosti obsahují odkazy na jiné webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky, takže pokud kliknete na odkaz na jiné webové stránky, měli byste si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích webových stránek, na které webové stránky odkazují. Za zpracování vašich osobních údajů na externích webových stránkách neodpovídáme. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba uživatelům a vstupujete na ně na vlastní odpovědnost.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Naše společnost pravidelně kontroluje své zásady ochrany osobních údajů a veškeré aktualizace umisťuje na tuto webovou stránku. Změny jsou účinné od data takového zveřejnění.